Regulamin sprzedaży w serwisie SelfPublishing.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usługi dotyczący serwisu selfpublishing.pl w kontekście Autorek i Autorów, których Profile mogą być widoczne w serwisie.
 2. Usługodawca – Imker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 55A, 22-400 Zamość, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967893, REGON: 521893569, NIP: 9223072567; świadcząca Usługę.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która wypełniła Formularz zgłoszeniowy celem utworzenia Profilu Autorki/Autora w Serwisie, rozumiana także jako Autorka/Autor.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.
 6. Umowa – umowa zawarta przy użyciu Serwisu, na podstawie której Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności – na zasadach opisanych w Regulaminie, zaś Usługodawca podejmuje się stworzenia dalszej dystrybucji.
 7. Usługa – każda z osobna jak i wszystkie z usług świadczonych przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie, obejmujące usługi wydania i dystrybucję Treści Usługobiorcy, których prezentacja odbywa się w Serwisie.
 8. Treści – dodawane przez Usługobiorcę poprzez Formularz treści w formie linku do pliku cyfrowego w formacie każdorazowo określonym w Serwisie i umożliwiającym Usługodawcy dystrybucję Treści odpowiednio w formie e-booka, audiobooka lub kursu online jako produktu cyfrowego;
 9. Serwis – każda z osobna jak i wszystkie ze stron internetowych stanowiących własność Usługodawcy w ramach projektu selfpublishing.pl;
 10. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, wykorzystywany w procesie zgłoszenia publikacji Usługobiorcy podlegającej dalszej dystrybucji przez Usługodawcę, obejmujący nazwę publikacji, rodzaj, kategorię, opis, zdjęcie oraz linki umożliwiające dostęp do publikacji jako produktu cyfrowego.
 11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do korzystania z Usługi w ramach Serwisu.
 12. Profil Autorki/Autora (dalej także jako: ,,Profil’’)– bezpłatna wizytówka Usługobiorcy utworzona w Serwisie w efekcie Rejestracji, obejmująca imię i nazwisko Usługobiorcy, ewentualnie pseudonim artystyczny, biogram lub inny opis prowadzonej przez Usługobiorcę działalności twórczej, także wizerunek ujęty na fotografii Usługobiorcy, ewentualnie także e-mail do kontaktu. Ponadto na Profilu Autorki/Autora umieszczony może zostać logotyp, znaku towarowy Usługobiorcy oraz inne wskazane przez Usługobiorcę oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz jego marki, produkty lub usługi.
 13. Numer ID – numer identyfikacyjny wygenerowany przy Rejestracji Profilu Usługobiorcy w Serwisie, służący do powiązania publikacji objętych Formularzem zgłoszeniowym z Usługobiorcą posiadającym pełnię praw autorskich do publikacji.
 14. Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje u Usługodawcy zakupów za pomocą Platformy lub korzysta z Platformy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin w zakresie w jakim Usługa jest świadczona drogą elektroniczną stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 3. Przez zawarcie Umowy Usługodawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał Regulamin oraz Politykę Prywatności, oraz że akceptuje ich treść. Ich akceptacja jest warunkiem niezbędnym zawarcia Umowy.
 4. Regulamin oraz Polityka Prywatności, z którymi Usługobiorca się zapoznał, zobowiązując się do ich przestrzegania, stanowią integralną część Umowy.
 5. Dane kontaktowe Usługodawcy, umożliwiające Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą:
 1. adres pocztowy: Imker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość; adres poczty elektronicznej: serwis@imker.pl, numer telefonu: +48 538 208 799. 
 2. Zakazane jest:
 1. dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 2. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, 
 3. korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców bądź użytkowników,
 4. korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy i/bądź w celu korzystania z Usługi Usługobiorca powinien dokonać rejestracji w Serwisie, prowadzącej do wygenerowania Numeru ID, umożliwiającego powiązane Treści zgłoszonych w formie linku z Usługobiorcą, posiadającym w Serwisie Profil Autorki/Autora. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku: 

a) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych dotyczących praw do dysponowania Treściami lub naruszających prawa podmiotów trzecich, 

b) nieprawdziwości oświadczeń określonych § 4 ust. 2 Regulaminu. 

 1. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług z Usługodawcą, dotyczącej wskazanego przez niego Profilu, odnosi skutek po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Profilu oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Profilu, nie będzie możliwe. 
 2. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Usługobiorcę oraz w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem jest utrzymywanie Profilu, oraz umożliwienie przy użyciu Profilu dostępu do funkcjonalności Usługi, może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym. 
 3. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Usługobiorca poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 

§ 4 Usługa 

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługobiorca będzie posiadał możliwość zawarcia z Usługodawcą odrębnej umowy, której przedmiotem będzie świadczenie przez Usługodawcę wybranej Usługi polegającej na dalszej dystrybucji produktu cyfrowego.
 2. Usługobiorca oświadcza, że:
 • nie prowadzi albo prowadzi działalność gospodarczą i czy Umowę zawiera jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 • Treści będą oryginalne i nie będą zawierać żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Usługodawcy, 
 • Treści nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Treści nie są ograniczone w zakresie objętym Umową,
 • Nie udzielał żadnemu podmiotowi trzeciemu licencji wyłącznej albo niewyłącznej uniemożliwiającej zawarcie Umowy,
 • Treści nie zawierają treści sprzecznych z prawem, w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób i podmiotów trzecich, jak i nie nakłaniają osób i podmiotów trzecich do działania sprzecznego z prawem,
 • zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z obowiązku świadczenia wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej, która wystąpi z roszczeniem opartym na jakiejkolwiek podstawie prawnej, wynikającym lub związanym z (i) zawarciem lub wykonaniem odrębnej Umowy na Usługę, lub z (i) naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych bądź licencji przysługujących komukolwiek do Treści. 
 • zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania wezwania zwrócić wszelkie poniesione przez Usługodawcę koszty związane z obroną jego praw, w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw własności intelektualnej wynikłym z tego, że Usługobiorca nie był uprawniony do udzielenia licencji, zezwoleń albo zgód określonych w Regulaminie lub oświadczenia i zapewnienia Usługobiorcy okażą się nieprawdziwe. 
 1. Zawarcie odrębnej Umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę drogą e-mail potwierdzenia zawarcia odrębnej umowy na Usługę. 
 2. W ramach Usługi Usługobiorca zobowiązuje się do wskazania w Formularzu nazwy publikacji, oznaczenia jej rodzaju, kategorii, zawarcia opisu publikacji, zdjęcia lub grafiki okładki, wskazania wysokości antycypowanego do uzyskania przychodu za egzemplarz egzemplarza e-booka, audiobooka, kursu online,  a także wygenerowania dla Usługodawcy linku umożliwiającego uzyskanie niezwłocznego dostępu do Treści, oraz udzielenia licencji wyłącznej na dystrybucję Treści na warunkach określonych w Regulaminie, a Usługodawca zobowiązuje się na warunkach określonych w Umowie do:
 1. przygotowania Treści do wydania poprzez stworzenie produktu cyfrowego;
 2. dystrybucji Treści poprzez Serwis  https://selfpublishing.pl/.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się:
 1. W przypadku ebooka i audiobooka: dostarczyć link umożliwiający pobranie Treści do Serwisu w formie pliku stworzonego w formacie .pdf i/lub .epub.
 2. W przypadku kursu online: dostarczyć linki umożliwiający wstawienie Treści do Serwisu.
 3. Jeżeli Treści zawierać ma zdjęcia, grafiki, tabele lub ilustracje Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć link umożliwiający pobranie je do Serwisu w formie plików stworzonych w formacie .png lub .jpg we wskazanej przez Usługodawcę rozdzielczości.
 1. Usługobiorca dostarczy Usługodawcy w sposób opisany powyżej Treści wykonane pod względem merytorycznym i stylistycznym (językowym) z właściwą dla tego rodzaju dzieł starannością. Ponadto Usługobiorca zobowiązany pozostaje do zapewnienia prawidłowości działania zgłoszonego w Formularzu linku do Treści, gwarantującego bezpieczeństwo używającego w/w linku. 
 2. Usługodawca nie dokonuje oceny merytorycznej Treści.
 3. Usługodawca jest zobowiązany zawiadomić Usługobiorcę w formie mailowej w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Treści w formie mailowej:

a) o przyjęciu Treści albo

b) nieprzyjęciu Treści bądź

c) o uzależnieniu przyjęcia Treści od wykonania przez Usługobiorcę określonych przez Usługobiorcę zmian w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

 1. Niepowiadomienie Usługobiorcy przez Usługodawcę w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu o przyjęciu albo nieprzyjęciu Treści strony traktują jako przyjęcie Treści bez zastrzeżeń. W takim przypadku za dzień przyjęcia Treści uznaje się ostatni dzień upływu do złożenia zawiadomienia.
 2. W razie wykonania przez Usługobiorcę zmian w terminie stosownie do ust. 8 lit. c  Usługodawca dokonuje ponownej oceny Treści w terminie 7 dni roboczych. Po dokonaniu oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę o przyjęciu albo nieprzyjęciu Treści. 
 3. Zawiadomienie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu Treści nie jest równoznaczne z oceną merytoryczną Treści. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do przystąpienia do dystrybucji Treści nie później niż w ciągu 7 dni roboczych dni od daty przyjęcia Treści.
 5. W przypadku braku zapłaty w terminie, Usługodawcy przysługuje po uprzednim dodatkowym wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni roboczych dni, prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia przysługuje w ciągu miesiąca od upływu dodatkowego terminu do zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu Usługodawca składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W czasie trwania Umowy wyłączne prawa do sprzedaży Treści przysługuje Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu https://selfpublishing.pl/.
 7. Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia przedsprzedaży Treści na zasadach przez siebie określonych.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do dystrybucji Treści przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego wydania Treści. 
 9. Dystrybucja Treści prowadzona będzie przez Usługodawcę, na Platformie Usługodawcy i w ramach jego własnej działalności gospodarczej. Stroną umów z Nabywcami Treści będzie Usługodawca.
 10. Cenę egzemplarza e-booka, audiobooka, kursu online ustala Usługodawca z uwzględnieniem zaproponowanej przez Usługobiorcę wysokości antycypowanego do uzyskania przychodu za egzemplarz.
 11. Warunki promocyjne sprzedaży ustala Usługodawca z poszanowaniem stanowiska Usługobiorcy.
 12. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usługi, Usługobiorca i Nabywca musi spełnić następujące wymagania techniczne:
 1. dostęp do Internetu
 2. aktualny system operacyjny umożliwiający pracę przeglądarki
 3. standardowa przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej cookies
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 5. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Usługobiorcę, w szczególności w przypadku nieprawdziwości oświadczeń określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu, umowa na odrębną Usługę może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym. 

§ 5 Udzielenie Licencji i praw pokrewnych

 1. Z dniem przyjęcia Treści przez Usługodawcę, Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji wyłącznej na korzystanie z Treści w całości lub we fragmentach przez okres 1 roku od dnia Wydania w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką poligraficzną, drukarską, reprograficzną, plastyczną, informatyczną, fotograficzną, fonograficzną, audialną, audiowizualną, multimedialną oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie i zapisywanie Treści w pamięci komputerów;
 3. opracowywanie Treści, w tym: przygotowywanie fragmentów Treści w celu promocji i reklamy pełnych wersji Treści za pośrednictwem Platformy, poprzez nieodpłatne udostępnienie tych fragmentów użytkownikom Platformy;
 4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Treści;
 5. udzielanie sublicencji nabywcom na korzystanie z Treści w zakresie tzw. użytku osobistego (nieograniczonego czasowo);
 6. wprowadzenie do obrotu cyfrowych kopii Treści, w tym w szczególności w sieciach Internet i Intranet, umieszczenie go w bazach danych i komunikacji on-demand (na życzenie), udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
 1. Z dniem przyjęcia Treści Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do dokonywania opracowań Treści, w tym w szczególności do sporządzania i wprowadzania do obrotu przeróbek Treści, jego tłumaczeń, streszczeń i adaptacji na cele promocyjne. Z dniem przyjęcia Treści Usługodawca uzyskuje również możliwość powierzenia wprowadzenia do Treści zmian, określonych w zdaniu poprzednim, osobie trzeciej.
 2. Treści, które naruszają oświadczenia wskazane w Regulaminie, nie mogą być wprowadzane przez Usługobiorcę. 
 3. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o tym, że Treści naruszają bądź mogą naruszać oświadczenia wskazane w Regulaminie, w tym: na temat wszczęcia postępowań sądowych w odniesieniu do Treści, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych przepisami prawa bądź Regulaminem, Usługodawca po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy, jest uprawniony do niezwłocznego zawieszenia dystrybucji Treści, a Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń.

§ 6 Rozliczenia

 1. Z tytułu udzielenia przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy Licencji i praw pokrewnych do Treści, na wszystkich wymienionych w Regulaminie polach eksploatacji, a także wszelkich innych zgód i upoważnień określonych w Regulaminie, Usługobiorca uprawniony będzie do otrzymania od Usługodawcy wynagrodzenia wskazanego poniżej.
 2. W przypadku sprzedaży jednostkowej Treści wynagrodzenie należne Usługobiorcy wynosić będzie 20% (dwadzieścia procent) sugerowanej ceny odsprzedaży brutto.
 3. W celu wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Usługobiorca jest zobowiązany wypełnić kwestionariusz do celów podatkowych. Prawidłowo wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca zobowiązany jest przesłać Usługodawcy w terminie 5 dni roboczych od daty pierwszego rozliczenia na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Wynagrodzenie Usługobiorcy w zakresie dystrybucji prowadzonej przez Usługodawcę będzie płatne kwartalnie w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego w miarę postępów sprzedaży egzemplarzy Treści, na podstawie zestawień sprzedaży Treści dokonywanych kwartalnie przez Usługodawcę i przekazywanych Usługobiorcy mailowo w ciągu 14 dni po upływie każdego kwartału.
 5. Wynagrodzenie Usługobiorcy będzie uiszczane na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni, który Usługobiorca wskaże jako właściwy:
 1. na fakturze VAT i w oparciu o w/w fakturę – w przypadku przedsiębiorcy;
 2. na rachunku i w oparciu o w/w rachunek – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

§ 7 Awarie i Reklamacje

 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i postanowień Umowy i Regulaminu. 
 2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu czynów niedozwolonych za szkody związane z wykonywaniem Umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane: 
 1. niewłaściwą konfiguracją Usługi po stronie Usługobiorcy,
 2. wadami sprzętu komputerowego bądź innego urządzenia elektronicznego Usługobiorcy,
 3. brakiem lub przerwami w dostępie do sieci Internet po stronie Usługobiorcy,
 4. nieprawidłową obsługą Usługi przez Usługobiorcę, 
 5. błędami lub brakami w danych wprowadzonych lub dostarczonych przez Usługobiorcę,
 6. ingerencją w domenę Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione lub też szkody bądź przerwy związane z brakiem odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem w/w domeny przez Usługobiorcę,
 7. innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania awarii powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.
 2. Każdą nieprawidłowość związaną z Usługą, Usługobiorca może zgłaszać wraz z danymi Usługobiorcy i opisem zaistniałych problemów technicznych („Reklamacja”): za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: serwis@imker.pl .
 3. Czas reakcji na zgłoszenie problemu przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę, to 24 godziny od otrzymania zgłoszenia (z wyłączeniem okresu przypadającego na dni nierobocze).
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć zaistniałą awarię niezwłocznie.

§ 8 Przerwy techniczne

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania oprogramowania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o terminach planowanych przerw technicznych w zapewnieniu dostępności oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. 
 3. Informacje o planowanych przerwach technicznych zostaną zamieszczone w Serwisie oraz wysłane do Usługobiorcy na adres e-mail.
 4. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw technicznych były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania sklepów internetowych Usługobiorców, do prowadzenia którego jest wykorzystywane oprogramowanie.

§ 9 Prawo do odstąpienia od Umowy oraz Umowy na odrębną Usługę

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy: serwis@imker.pl).
 4. Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności pomniejszone o kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń wynikających z Umowy spełnionych do chwili, w której Usługobiorca poinformował o odstąpieniu od Umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Usługobiorca zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Usługa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jej:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Usługobiorcy, o którym Usługobiorca powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Usługa, aby mogła zostać uznana za zgodne z Umową, musi:
 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, 
 3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Usługobiorca może rozsądnie oczekiwać;
 4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Usługobiorcy przez przedsiębiorcę przed zawarciem Umowy.
 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z Umową oraz dostarcza je Usługobiorcy przez czas dostarczania Usługi określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Usługobiorcę o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 1. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Usługi w sposób ciągły, Usługa musi pozostawać zgodna z Umową przez oznaczony w Umowie czas ich dostarczania.
 2. Usługę dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usługi dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Usługobiorca może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową.
 5. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z Umową oraz wartość Usługi zgodnej z Umową.
 7. Usługodawca doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 8. Jeżeli Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do jej zgodności z Umową;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi z Umową jest nieistotny. 

§ 10 Modyfikacje Usług

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, jedynie z uzasadnionych przyczyn:

a) rozszerzenie zakresu Usługi,

b) polepszenie jakości świadczenia Usługi,

c) w celu usprawnienia działania Usługi,

d) w celu wymiany infrastruktury komputerowej wraz z oprogramowaniem, przy pomocy których Usługa jest świadczona.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Usługi polegającej na zmianie lokalizacji infrastruktury komputerowej wraz z oprogramowaniem, przy pomocy których Usługi są świadczone, lub jednoczesnej wymianie infrastruktury komputerowej wraz z oprogramowaniem, przy pomocy których Usługi są świadczone oraz zmianie jej lokalizacji.
 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o dokonywanej modyfikacji Usługi z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. 
 2. Informacje o planowanych Modyfikacjach Usługi zostaną zamieszczone w Serwisie oraz wysłane do Usługobiorcy na adres e-mail.

§ 11 Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych jest Imker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 55A, 22-400 Zamość, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967893, REGON: 521893569, NIP: 9223072567;
 2. Usługobiorca ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych oraz plików cookie reguluje Polityka Prywatności.

§ 12 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem  z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Usługodawca, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie to m. in.:
 1. możliwość otrzymania spamu, 
 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, 
 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,
 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), 
 6. piractwo,
 7. sniffing – niedozwolony podsłuch, 
 8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE,
 9. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 1. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeń określonych w ust.1, Usługobiorca powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje do korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). 
 2. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, zawarte są w Polityce prywatności Usługodawcy.

§ 13 Tajemnica przedsiębiorstwa 

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony. 
 2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wszelkie informacje nieudostępnione do publicznej wiadomości, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne oraz inne mające znaczenie gospodarcze. 
 3. Tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, w rozumieniu definicji zawartej w ust. 2. stanowią w szczególności w każdym przypadku, bez konieczności dodatkowego zastrzegania poufności, informacje należące do którejkolwiek z następujących kategorii: 

a) informacje dotyczące pracowników, kontrahentów oraz klientów Usługodawcy, 

b) informacje dotyczące treści Umowy oraz innych umów zawieranych przez Usługodawcę, 

c) informacje dotyczące zasad i procedur świadczenia Usług przez Usługodawcę, 

d) informacje dotyczące stosowanych przez Usługodawcę cen i zasad rozliczeń, 

e) informacje dotyczące polityki kadrowej Usługodawcy. 

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1. nie dotyczy: 

a) informacji i danych, na ujawnienie których Strona, której one dotyczą, wyraziła pisemnie zgodę, 

b) informacji i danych powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości, 

c) informacji i danych, które podlegają ujawnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów. 

 1. Obowiązek określony w ust. 1 wiąże Strony w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, przez czas nieograniczony. 

§ 14 Zgoda na korzystanie z oznaczeń identyfikujących 

 1. Usługobiorca udziela licencji niewyłącznej, nieodpłatnej na czas nieokreślony na korzystanie z logotypu, znaku towarowego Usługobiorcy, oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę oraz jego marki, produkty lub usługi, w celu zamieszczenia na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności na https://selfpublishing.pl/, oraz na profilach firmowych Usługodawcy w social media, a także we wszelkich materiałach promocyjnych Usługodawcy:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę oraz jego marki, produkty lub usługi – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę oraz jego marki, produkty lub usługi,
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę oraz jego marki, produkty lub usługi – w inny sposób niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 4. Wykorzystywanie logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę w sposób który zapewni należytą ochronę dóbr osobistych Usługobiorcy w szczególności podjęte przez Usługodawcę działania nie mogą narażać Usługobiorcy na śmieszność, uszczerbek na dobrym imieniu.

§ 15 Zmiana treści Regulaminu

 1. Usługodawca w trakcie trwania Umowy ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku: 
 1. zmiany zakresu, sposobu i/ lub rodzaju świadczonych Usług, 
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
 3. w celu usprawnienia działania Serwisu,
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy,
 6. poprawa obsługi Usługobiorców oraz przeciwdziałanie nadużyciom,
 7. zmiana danych Usługodawcy, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w Regulaminie.
 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie w Regulaminie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez udostępnianie Usługobiorcy treści zmian Regulaminu w formie elektronicznej – na stronie Serwisu oraz przesłanie informacji drogą mailową. 
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do odmowy akceptacji nowego Regulaminu. Odmowa akceptacji Regulaminu złożona za pomocą poczty elektronicznej, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian równoznaczna jest ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed dniem wejścia w życie wprowadzanych zmian. Jeśli Usługobiorca nie wypowie Umowy przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, to oznacza to, że akceptuje zmiany Regulaminu i od tej pory jest związany nowym Regulaminem.
 3. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie za porozumieniem Stron. 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelka korespondencja do Usługodawcy, powinna być kierowana na adres Usługodawcy: IMKER Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, lub: e:mail serwis@imker.pl
 3. Usługobiorca jest obowiązany zawiadamiać Usługodawcę o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz adresu do doręczeń oraz numerów telefonu i adresów mailowych. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Usługobiorcę adres/adres mailowy i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. Zmiana danych, o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowi zmiany ani uzupełnienia Umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2023 r. 

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long